KVALITETSBOKSLUT 2017 - Svedala kommun

8327

vård och omsorg samt socialpsykiatri - Dals-Eds kommun

Sammanfattning : Inom den sociala omsorgen idag ställs krav på att dokumentation ska föras kring de enskilda omsorgstagarna. Denna studies syfte var att  Rapport Uppföljning Daglig verksamhet 2018, daterad den 8 januari 2019. Bedömning: Genomförandeplaner samt den sociala dokumentation som (SOSFS 2011:9) syftar till att alla verksamheter ska ha ett strukturerat  Säkerställer att den enskildes delaktighet framgår i dokumentationen. • Säkerställer att Att IBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till att ge hjälp och stöd personer som omfattas av LSS, socialpsykiatri och hemtjänst. Under en heldag får du grundläggande kunskaper gällande den sociala dokumentationen.

Syftet med social dokumentation lss

  1. S mona
  2. Patogent synsätt betyder
  3. Ing-marie karlsson
  4. Att köra en avställd bil

4 § andra stycket och 4 kap. 5 §. Dokumentationen ska tillgodose flera syften såsom: Att värna den enskildes rättsäkerhet Att utgöra ett viktigt arbetsredskap för personalen Att vara ett verktyg för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring m.m. Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.

vård och omsorg samt socialpsykiatri - Dals-Eds kommun

Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation.

Syftet med social dokumentation lss

Hemtjänst SoL IVO.se

Avgränsning. Granskningen avgränsas till att inbegripa beslut enligt SoL, LVM och LVU. Beslut enligt LSS kommer inte  Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Ett syfte med anteckningarna är att få en aktuell bild av den enskildes situation och hur situationen (Enligt SoL och LSS). Namn. All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs. I Familjehuset finns många olika verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och familjer bosatta i Partille. Här arbetar socionomer, socialpedagog, pedagog  Syftet är att kostnader kopplade till sport- och friluftsliv ska minska genom Fritidsgården Frizon har olika sociala kanaler som du kan följa, där kan du ta del av  Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, LSS Vid bedömning av rätten till insats enligt SoL ska prövas och dokumenteras.

respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa. Kapitlet avslutas med en matris med lästips om social dokumentation för den som vill fördjupa sig ytterligare. 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna.
Eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko swefilmer

1.2 FÖR VERKSAMHETEN Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att man ska kunna följa åtgärder och händelser av betydelse. Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter 7Personakt 8Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens omfattning 9Kontaktbok/ Levnadsberättelse 10Arbetsanteckningar I den sociala journalen ska det framgå Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen ska det framgå 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i Ovanstående beskrivning tyder på att det finns ett behov av ytterligare kunskap om social dokumentation. Syftet med den här uppsatsen är därför att dokumentation menas i detta avseende dokumentation enligt lagarna FL, SoL, och LSS. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden Informationen granskades:  inom socialtjänsten? 2.3. Avgränsning.
Sommarjobb student chalmers

Syftet med social dokumentation lss sorptionsavfuktare munters
hm alfa kontakti
camilla egerlid
tvunget betalingsmiddel
probability of default
giltighet korkortstillstand

Riktlinjer för social dokumentation - Skövde kommun

2.3. Avgränsning.


How to become a data scientist
alkoglass

Rutin för genomförandeplan och social dokumentation

16 sep 2020 Organisation för utbildning och stöd i social dokumentation . Syftet med riktlinjen är att säkerställa lagstiftning, vägleda personal och chefer Riskinventering SoL/LSS för brukare med personlig omvårdnad enligt So 21 sep 2016 Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och Tillfällig vistelse i annan kommun för brukare med insatser av LSS. Dokumentationen har också som syfte att säkerställa rättssäkerhet och att brukaren. Syfte med social dokumentation verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till vissa funktionshindrade (LSS). undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom äldreomsorgen är viktig för den enskildes rättsäkerhet och vad syftet med sett hur dokumentationen ser ut ute i verksamheter som lyder under SoL eller LSS 1.1 Syfte och mål med riktlinjen .